BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN

BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN
Ngày đăng: 17/05/2018 16:13:00:PM | 681
 Mục lục bài viết

  CÁC MẪU ĐƠN SINH VIÊN THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  STT NỘI DUNG ĐÍNH KÈM

  1

  Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí: Tải mẫu đơn  

  2

  Đơn xác nhận học ngành độc hại: Tải mẫu đơn  

  3

  Đơn xin học lại: Tải mẫu đơn  

  4

  Đơn xin học ghép hệ chính quy: Tải mẫu đơn  

  5

  Đơn xin xác nhận đang nợ môn: Tải mẫu đơn  

  6

  Đơn xin học môn thay thế: Tải mẫu đơn  

  7

  Đơn xin chuyển điểm miễn môn học: Tải mẫu đơn  

  8

  Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập: Tải mẫu đơn  

  9

  Đơn xin phúc khảo điểm thi: Tải mẫu đơn  

  10

  Đơn xin thi bổ sung: Tải mẫu đơn  

  11

  Đơn xin thi lại: Tải mẫu đơn  

  12

  Đơn xin thi lại môn thay thế: Tải mẫu đơn  

  13

  Đơn xin thôi học: Tải mẫu đơn  

  14

  Đơn xin trở lại học tập: Tải mẫu đơn  

  15

  Đơn đăng ký làm lại đồ án/luận văn tốt nghiệp: Tải mẫu đơn  

  16

  Đơn xin xác nhận hiện còn đang học tập ở trường: Tải mẫu đơn  

  17

  Đơn xin xác nhận đã đóng học phí: Tải mẫu đơn  

  18

  Giấy xác nhận cho sinh viên trong quá trình học ở trường: Tải mẫu đơn  

  19

  Đơn xin xét tốt nghiệp: Tải mẫu đơn  

  20

  Đơn xin cứu xét xử lý học vụ: Tải mẫu đơn  

  21

  Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện: Tải mẫu đơn  

  22

  Mẫu logo trường: Tải mẫu đơn  

  23

  Mẫu logo Khoa Môi trường: Tải mẫu đơn  

   

  CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

  STT NỘI DUNG ĐÍNH KÈM

  1

  Mẫu nhiệm vụ Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 03, 04): Tải mẫu đơn  

  2

  Mẫu nhiệm vụ Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 05 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  3

  Mẫu nhiệm vụ Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 06 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  4

  Mẫu bìa chính Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 03, 04): Tải mẫu đơn  

  5

  Mẫu bìa chính Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 05 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  6

  Mẫu bìa chính Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 06 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  7

  Mẫu bìa phụ Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 03, 04): Tải mẫu đơn  

  8

  Mẫu bìa phụ Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 05 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  9

  Mẫu phiếu theo dõi tiến độ làm Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 03, 04): Tải mẫu đơn  

  10

  Mẫu phiếu theo dõi tiến độ làm Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 05 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  11

  Mẫu phiếu theo dõi tiến độ làm Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 06 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  12

   Quy định trình bày Đồ án Tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật Môi trường: Tải mẫu đơn  

  13

  Quy định trình bày Luận văn Tốt nghiệp Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường (năm 2018): Tải mẫu đơn  

  14

  Quy định trình bày Luận văn Tốt nghiệp Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường (năm 2019 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  15

  Quy định trình bày Luận văn Tốt nghiệp Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường (năm 2021 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  16

  Mẫu biên bản chỉnh sửa Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 03, 04): Tải mẫu đơn  

  17

  Mẫu biên bản chỉnh sửa Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 05 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  18

  Mẫu biên bản chỉnh sửa Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp (đối với các Khóa 06 trở về sau): Tải mẫu đơn  

  19

  Quy định về bản vẽ đối với Đồ án Tốt nghiệp:

  Khung bản vẽ khung tên - Mẫu 1.    
  Khung bản vẽ khung tên - Mẫu 2.    
  Khung bản vẽ khung tên - Mẫu 3. 
  TCVN 7286:2003 Bản vẽ kỹ thuật - Tỷ lệ.    

   

  20

   Quy định về cách trình bày bìa mạ vàng Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp:

  Mẫu bìa chính.
  Mẫu gáy báo cáo.
  Mẫu tờ nhiệm vụ.

  21

  Quy định màu bìa mạ vàng Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp: Tải mẫu đơn  

  22

  Mẫu đơn xin đổi tên đề tài Đồ án/Luận văn Tốt nghiệp: Tải mẫu đơn  

   

  CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  STT NỘI DUNG ĐÍNH KÈM

  1

  Đơn xin thực tập tốt nghiệp: Tải mẫu đơn  

  2

  Phiếu đề xuất chủ đề thực tập tốt nghiệp: Tải mẫu đơn  

  3

  Mẫu bìa báo cáo thực tập tốt nghiệp 

  + Đối với các Khóa 03, 04:

  + Đối với các Khóa 05 trở về sau

  + Đối với các chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường và Cấp thoát nước (áp dụng từ năm 2019):

  + Đối với chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (áp dụng từ năm 2019):

  4

  Mẫu đề cương báo cáo và nhật ký thực tập:

  + Mẫu đề cương sử dụng trước năm 2019:

  + Mẫu nhật ký sử dụng trước năm 2019:

  + Đối với các chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường và Cấp thoát nước (áp dụng từ năm 2019):

  + Đối với chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (áp dụng từ năm 2019):

  5

  Mẫu thư cảm ơn: Tải mẫu đơn  

  6

  Quy định trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp:

  + Sử dụng trước năm 2019:

  + Áp dụng từ năm 2019: