Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường

Chào mừng đến với
Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường

1. THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn và  Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường
 • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:  Natural Resources and Environment Consulting Center
 • Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài: NREC
 • Người đại diện: ThS.Nguyễn Văn Khánh
 • Trụ sở chính: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39914209
 • Fax: 08.38449474
 • Email: nrec@hcmunre.edu.vn

 

 

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 86/QĐ-CĐTNMT ngày 12 tháng 03 năm 2007; Quyết định số 06/QĐ-TĐHTPHCM ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại Tài nguyên và Môi trường TP. HCM thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; Quyết định số 437/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17/07/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 215/ĐK-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường có các chức năng sau:

1. Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ công tác giảng dạy cho cán bộ giảng viên của trường.

2. Sản xuất thử nghiệm về lĩnh vực Tài nguyên và Môi truờng nhằm nâng cao năng lực tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ.

3. Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN): Tư vấn, lập dự án, chuyển giao công nghệ, lắp đặt thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng; thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu; phân tích thí nghiệm; điều tra, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, thiết kế; khảo sát, đo đạc, thẩm định, kiểm định, định giá, lập dự toán trong lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, địa chất, trắc địa bản đồ, khí tượng thủy văn – tài nguyên nước, cấp thoát nước và GIS. Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO, kiểm toán năng lượng; Đo vẽ lập bản đồ, bình đồ, khảo sát thăm dò: địa chính, địa hình, địa chất, địa vật lý, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất môi trường và các mỏ khoáng sản nhằm tạo điều kiện để mọi thành viên trong nhà trường tham gia hoạt động dịch vụ một cách hiệu quả, đóng góp cho qũy phúc lợi của nhà trường, qũy của trung tâm và nâng cao thu nhập.

4. Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm mở rộng hợp tác, giao lưu, trao đổi thông tin nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn cho cán bộ trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ ký kết và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, tư vấn, phân tích thí nghiệm, đo đạc, kiểm tra, thẩm định, kiểm định, lắp đặt thiết bị, sản xuất thử nghiệm chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ như sau:

1. Lĩnh vực môi trường

 • Tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cho các dự án, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, thủ tục nghiệm thu môi trường cho các công trình xử lý chất thải, giấy đăng ký xả thải, đăng ký chủ nguồn thải cho các dự án.
 • Tư vấn áp dụng các công cụ hướng đến phát triển bền vững trong doanh nghiệp như: Áp dụng Sản xuất sạch hơn và Tiết kiệm năng lượng, Kiểm toán Môi trường, Kiểm toán năng lượng, các giải pháp về công nghệ, các hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000),  hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001) và các hệ thống quản lý có liên quan khác.
 • Tư vấn về cung cấp thông tin như tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, nông nghiệp, đô thị vì phát triển bền vững.
 • Thiết kế, lập dự án, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, tiếng ồn và chất thải rắn.
 • Khảo sát, đo đạc và đánh giá chất lượng môi trường nước, nước thải, không khí, khí thải, tiếng ồn, độ rung và môi trường đất.
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch môi trường, các chương trình môi trường khác, và lập dự án đầu tư cho các tỉnh, thành phố.
 • Xây dựng các phương án giảm thiểu, quản lý, triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng, kiểm toán môi trường cho các doanh nghiệp.
 • Xây dựng các phần mềm tin học tính toán lan truyền chất thải trong môi trường nước, không khí, đất và các ứng dụng khác phục vụ cho việc quy hoạch, dự báo và phòng ngừa ô nhiễm.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và hệ thống thông tin môi trường phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát ô nhiễm.

2. Lĩnh vực Trắc địa – bản đồ

 • Khảo sát, đo vẽ bình đồ, lập mặt cắt các tuyến đường, mặt cắt các tuyến sông, kênh, mương, biển;
 • Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - lập dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
 • Kiểm định chất chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 • Đo vẽ, tính toán khối lượng san lấp;
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỉ lệ;
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ trích đo các tỉ lệ;
 • Thành lập các loại bản đồ chuyên đề (Bản đồ ngập lụt, lâm nghiệp, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất . . .)
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
 • Khảo sát và quan trắc, biến dạng các công trình;
 • Tư vấn đào tạo sử dụng các loại máy móc trắc địa, các phần mềm chuyên ngành trắc địa, địa chính.

3. Lĩnh vực Khí tượng – Thủy văn – Tài nguyên nước

 • Khảo sát, đo đạc, tính toán, chỉnh lý tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho điều tra cơ bản cho các dự án;
 • Đánh giá trữ lượng tài nguyên nước;
 • Điều tra khai thác và đánh giá trữ lượng nước dưới đất;
 • Khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

4. Lĩnh vực quản lý đất đai

 • Điều tra và đánh giá tài nguyên đất;
 • Kinh tế và định giá đất đai;
 • Thống kê và kiểm kê đất đai;
 • Quy hoạch sử dụng đất đai;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Các lĩnh vực liên quan khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Lĩnh vực Địa chất

 • Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực địa chất
 • Quy hoạch khai thác khoáng sản; lập đề án khai thác mỏ khoáng sản; lập đề án khai thác nước ngầm, thực hiện trám lắp giếng khoan;
 • Đo vẽ, lập bản đồ địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất môi trường;
 • Khảo sát thăm dò địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn và các mỏ khoáng sản
 • Đo địa vật lý;
 • Khoan lấy mẫu và phân tích, thí nghiệm địa chất.

6. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

 • Đào tạo các chuyên đề về lĩnh vực môi trường (Luật Môi trường, Phân tích chất lượng môi trường, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, kiểm toán môi trường, Sản xuất sạch hơn, các hệ thống quản lý…)
 • Đào tạo các chuyên đề về lĩnh vực Bất động sản, Quản lý đất đai và Tin học hóa quản lý đất đai.
 • Đào tạo các chuyên đề về lĩnh vực Trắc địa – bản đồ; Địa chất.
 • Đào tạo các chuyên đề về lĩnh vực Khí tượng – Thủy văn – Tài nguyên nước.
 • Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực địa chất: bảo trì vận hành giếng và kỹ thuật khoan, tin học ứng dụng trong địa chất, thí nghiệm viên, kỹ thuật viên.

 

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ  DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Natural Resources and Environment Consulting Center)

Trụ sở: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39914209

Fax: 08.38449474

Email: nrec@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn