THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG HỌC KỲ 2 NIÊN KHÓA 2022-2023