THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN BỔ THỜI GIAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA HAI KHÓA 04ĐHMT VÀ 05ĐHMT