THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2 NIÊN KHÓA 2022-2023