Phòng

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác: tổ chức bộ máy; công chức, viên chức và người lao động; chế độ chính sách và lao động; tiền lương; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng.
Phòng Hành chính và Quản trị

Phòng Hành chính và Quản trị

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và phát triển công tác đào tạo hệ chính quy.
Phòng Kế hoạch tài chính

Phòng Kế hoạch tài chính

Phòng Kế hoạch -Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh có chức nǎng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch; quản lý tài chính, tài sản; thực hiện, theo dõi, giám sát và kiêm tra việc thu, chi, sù dụng các nguồn tài chính và kiểm kê, báo cáo tài chính theo quy định.
Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng là quản lý, hỗ trợ và đảm bảo quyền người học. Phòng Công tác Sinh viên là "xương sống" của hoạt động đào tạo, kết nối sinh viên nhà trường với các nguồn lực của xã hội
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Phòng Khảo khí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

Phòng Khảo khí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

Thực hiện chức năng khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục. Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn hóa các quy trình làm việc liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.