Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 19/09/2023 10:59:00:AM | 174
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  STT

  TÊN MÔN HỌC

  XEM CHI TIẾT

  1

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_06 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 (2020-2021)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  2

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC  LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 (2020-2021)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  3

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP KHÓA 06 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 ( 2020-2021)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  4

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM LỚP HỌC LẠI THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  5

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  6

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_07 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  7

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  8

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_05 THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  9

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP 07ĐH_QLTN1,2,3,4 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  10

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP DH_05 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  11

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HKII 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  12

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LỚP HỌC LẠI CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  13

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  lớp 07CNTT1,2: Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  lớp 06KTTN1,2: Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  14

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHCM VÀ NGUYÊN LÝ I CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GD TRONG HK I NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  15

  - BẢNG DIỂM TKHP MÔN TTHCM VÀ ĐLCMDCSVN CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH VÀ CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HK I  NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  16

  ĐIỂM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LỚP HỌC LẠI HÈ HK 2017-2018 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  17

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM LỚP 05ĐH_ĐC THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  18

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_06 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  19

  ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  20

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_05 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HKII  NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  21

  ẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HCM LỚP 05ĐH_ĐC THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  22

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_05 CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  23

  KẾT QUẢ THI BỔ SUNG MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY HKI NĂM HỌC 2017-2018 THI NGÀY 26/01/2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  24

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_05 THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HKI NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  25

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_05 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  26

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM CÁC LỚP ĐH_05 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  27

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM LỚP HỌC LẠI CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK1 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  28

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP ĐH 05 THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HKI NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  29

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP ĐH 05 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  30

  Lương Ngọc Yến

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  31

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHMC LỚP HỌC LẠI HÈ 2016-2017 CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  32

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  33

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TTHCM CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  34

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHCM CÁC LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HK II 2016-2017 CỦA THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  35

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HK II 2016-2017 CỦA CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GD

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  36

  KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  37

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHCM LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HK I 2016-2017 CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  38

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHCM CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  39

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TT HCM CÁC LỚP 04 ĐH + HỌC GHÉP CỦA CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  40

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHCM CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  41

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TTHCM CÁC LỚP CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  42

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN TTHCM CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  43

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  44

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH GD TRONG HK I NĂM HỌC 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  45

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  46

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GD TRONG HK I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  47

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỆ CĐ LỚP HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 CỦA THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  48

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN TƯ TƯỞNG HCM HỆ ĐH LỚP HỌC LẠI CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GD TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  49

  LỊCH HỌC LỚP HỌC LẠI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỆ ĐH CỦA CÔ TRẦN THI LIÊN TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết