THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ