THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020