THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020