LỊCH THI DÀNH CHO CĐ 08 VÀ THI BỔ SUNG TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017