BIỂU MẪU GIẢNG VIÊN

BIỂU MẪU GIẢNG VIÊN
Ngày đăng: 03/02/2019 15:51:00:PM | 248
 Mục lục bài viết

  CÁC BIỂU MẪU GIẢNG VIÊN THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY

  - Biểu mẫu dành cho tất cả giảng viên:

  NỘI DUNG

  ĐÍNH KÈM

  + Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu giảng dạy:

  Tải mẫu phiếu    

  + Phiếu đề nghị điều chỉnh giảng viên giảng dạy:

  Tải mẫu phiếu    

  + Phiếu báo nghỉ giờ dạy đột xuất (đại học):

  Tải mẫu phiếu    

  + Phiếu báo dạy bù giờ (đại học):

  Tải mẫu phiếu    

  + Phiếu báo nghỉ giờ dạy đột xuất (cao học):

  Tải mẫu phiếu    

  + Phiếu báo dạy bù giờ (cao học):

  Tải mẫu phiếu    

  - Biểu mẫu dành cho giảng viên thỉnh giảng:

   

  NỘI DUNG

  ĐÍNH KÈM

  + Mẫu thư mời giảng viên thỉnh giảng:

  Tải mẫu phiếu    

  + Mẫu lý lịch khoa học giảng viên thỉnh giảng:

  Tải mẫu phiếu    

  + Mẫu đề xuất mời giảng viên thỉnh giảng:

  Tải mẫu phiếu    

  + Mẫu hợp đồng và thanh lý hợp đồng thỉnh giảng:

  Tải mẫu phiếu    

  + Mẫu cam kết thu nhập cá nhân của giảng viên thỉnh giảng:

  Tải mẫu phiếu    

  + Mẫu thống kê hợp đồng thỉnh giảng:

  Tải mẫu phiếu