TH 2023

TH 2023
Ngày đăng: 11/09/2023 10:45:00:AM | 24
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2023

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  03,04-04-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 03,04-04-2023

  Xem chi tiết >>

  18-04-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CB NGÀY 18-04-2023

  Xem chi tiết >>

   

  17-05-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 17-05-2023

  Xem chi tiết >>

  04 tháng 7 năm 2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTTCB ngày 04 tháng 7 năm 2023

  Xem chi tiết >>

  31-7-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTTCB NGÀY 31-7-2023

  Xem chi tiết >>

  04-08-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTTCB THI NGÀY 04-08-2023

  Xem chi tiết >>

  11/09/2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CC UDCNTT CB NGÀY 29-8-23

  Xem chi tiết >>

  24/10/2023

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 05-10-2023

  Xem chi tiết >>

  04/12/2023

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 24-11-2023

  Xem chi tiết >>

  09/01/2024

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 21-12-2023

  Xem chi tiết >>