TH 2022

TH 2022
Ngày đăng: 11/09/2023 10:45:00:AM | 20
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2022

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  26-02-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 26-02-2022

  Xem chi tiết >>

  16-04-2022

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CB NGÀY 16-04-2022

  Xem chi tiết >>

  10-05-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10-05-2022

  Xem chi tiết >>

  25-05-2022

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 25-05-2022

  Xem chi tiết >>

  30-06-2022

  THÔNG BÁO KẾT QUA THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTTCB NGÀY 30-06-2022

  Xem chi tiết >>

  01-08-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 01-08-2022

  Xem chi tiết >>

  13,15 THÁNG 09 NĂM 2022

  KẾT QUẢ THI UDCNTTCB THI NGÀY 13,15 THÁNG 09 NĂM 2022

  Xem chi tiết >>

  26,28-10-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI NGÀY 26,28-10-2022

  Xem chi tiết >>

  29-11-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 29-11-2022

   

  Xem chi tiết >>