Thông báo về việc Tham gia giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Nước năm 2022