Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (khóa 4,5,6)

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (khóa 4,5,6)
Ngày đăng: 04/11/2021 00:00:00:AM | 87
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 – 2021

  NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỆ THỐNG THÔNG TIN

  I/ Thời gian nộp Khóa luận:

  • Từ ngày 6 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2021.

   

  II/  Hình thức nộp Khóa luận:

  1. Nộp lần 1: Sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp qua email như sau:

   

  • Tiêu đề Email: Khóa luận tốt nghiệp _ Lớp_Họ tên_Mã số SV

   

  • Cấu trúc thư mục Khóa luận:
   • Thư mục gốc với tên: KLTN_Lớp_Họ tên_Mã số SV
   • Thư mục : gồm 2 thư mục
    • SETUP: chứa các tập tin dùng để cài đặt chương trình thi hành, các tập tin chứa dữ liệu thử tương ứng với kết quả đã viết trong báo cáo.
    • SOURCE: chứa các toàn bộ tập tin nguồn, các tập tin dữ liệu demo, file hướng dẫn cài đặt phù hợp với nội dụng trình bào trong báo cáo Luận văn
   • Thư mục DOCUMENT: chứa các tập tin tài liệu văn bản của đề tài thực tập, với các thư mục con được tổ chức như sau:
    • DOC: chứa tài liệu dạng .DOCX. Tên file WORD: KLTN_Lớp_Họ tên_Mã số SV.docx
    • PDF: chứa tài liệu dạng .PDF. Tên file PDF: KLTN_Lớp_Họ tên_Mã số SV.pdf
    • HTML: chứa tài liệu dạng web (nếu có).
    • SLIDES : chứa Slide chuẩn bị báo cáo dạng .PPT, .AVI…
   • Thư mục REFERENCE: chứa các tài liệu, văn bản dùng để tham khảo khi thực hiện báo cáo thực tập. Tên các tập tin tài liệu tham khảo được đặt theo qui ước ghi tài liệu tham khảo hoặc tên gợi nhớ.Thư mục SOFTWARE: chứa các phần mềm liên quan trong quá trình thực hiện báo cáo.
   • Ngoài thư mục gốc phải có tập tin hướng dẫn sử dụng cho việc sử dụng đĩa CD, có đầy đủ thông tin liên lạc với nhóm tác giả (email, điện thoại).

  2. Nộp lần 2 sau khi bảo vệ Khoa luận thành công trước hội đồng: In quyển theo quy định và nộp trực tiếp tại văn phòng khoa.