Thông báo kế hoạch thực hiện, nộp và chấm Đồ án tốt nghiệp năm 2022, 2 ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin