Thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin năm 2021

Thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin năm 2021
Ngày đăng: 09/11/2021 00:00:00:AM | 63
 Mục lục bài viết

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM

  Tp. HCM, ngày 8 tháng 11 năm 2021

   

  THÔNG BÁO

  V/v kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy
  khóa 5,6  ngành Hệ thống thông tin năm 2021 – Đợt 1

  Thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2021 – 2022 ban hành kèm theo quyết định số 770/QĐ-TĐHTPHCM ngày 4/10/2021 của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các khóa 5, 6 ngành Hệ thống thông tin như sau:

  1. Thời gian bảo vệ luận văn dự kiến:  từ 7 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2021
  2. Địa điểm: Trực tuyến, sử dụng phầm mềm Zoom (1)
  3. Điều kiện được bảo vệ khóa luận:

  Hoàn thành học phí theo quy định.

  - Đã nộp Khóa luận tốt nghiệp có kết luận của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện đồng ý cho bảo vệ trước hội đồng.

       4. Danh sách giảng viên phản biện và hội đồng bảo vệ khóa luận: gửi trực tiếp cho các bên liên quan.

           Mọi chi tiết xin liên hệ qua điện thoại 0965285292 hoặc Zalo cùng số.

   

                                                                 PHỤ TRÁCH KHOA

                                                                                 

                                                                              Đã ký

   

                                                              TS. Dương Thị Thúy Nga

   

   

   

   

   

  (1): Danh sách đường liên kết đến phòng hội đồng bảo vệ khóa luận