TA 2019

TA 2019
Ngày đăng: 29/01/2024 01:58:38:AM | 142
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2019

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  07-05-2019

  Kết quả kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 07-05-2019

  Xem chi tiết >>

  11-05-2019

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 11-05-2019

  Xem chi tiết >>

  12-06-2019

  Kết quả kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra ( dạng thực Toeic) ngày 12-06-2019

  Xem chi tiết >>

  22-06-2019 TẠI CS2

  KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ( DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 22-06-2019 TẠI CS2

  Xem chi tiết >>

  06/07/2019

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (dạng thức Toeic) ngày 06/07/2019

  Xem chi tiết >>

  05-08-2019

  Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh ( dạng thức Toeic) ngày 05-08-2019

  Xem chi tiết >>

  07-09-2019

  Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 07-09-2019

  Xem chi tiết >>

  09-10-2019

  Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 09-10-2019

  Xem chi tiết >>

  05-11-2019

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng anh (dạng thức Toeic) ngày 05-11-2019

  Xem chi tiết >>

  09-12-2019

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (dạng thức Toeic) ngày 09-12-2019

  Xem chi tiết >>