Quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và định chỉ hoạt động ngành đào tạo