HỒ SƠ MỞ NGÀNH - NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NĂM 2022

HỒ SƠ MỞ NGÀNH - NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NĂM 2022
Ngày đăng: 16/05/2022 08:12:00:AM | 79
 Mục lục bài viết

  HỒ SƠ MỞ NGÀNH - NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NĂM 2022, bao gồm:

  1. Quyết định số 153/QĐ-TĐHTPHCM ngày 22 tháng 2 năm 2022 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản lý đô thị và công trình.    Xem chi tiết >>

  2. Đề án mở ngành đào tạo.

  2.1. Đề án mở ngành đào tạo số 1022/ĐA-TĐHTPHCM ngày 23 tháng 11 năm 2021.    Xem chi tiết >>

  2.2. Quyết định số 364/QĐ-TĐHTPHCM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc phân công đơn vị xây dựng đề án mở ngành đào tạo.    Xem chi tiết >>

  2.3. Quyết định số 480/QĐ-TĐHTPHCM ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành ban biên soạn đề án mở ngành đào tạo.    Xem chi tiết >>

  2.4. Kế hoạch xây dựng đề án mở ngành đào tạo ngày ngày 03 tháng 5 năm 2021    Xem chi tiết >>.

  3. Biên bản họp của Hội đồng khoa học và đào tạo về việc thẩm định đề án mở ngành đào tạo ngày ngày 19 tháng 11 năm 2021    Xem chi tiết >>.

  4. Nghị Quyết của Hội đồng Trường số 18/NQ-HĐTTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  5. Đề xuất mở ngành đào tạo:

  5.1. Kế hoạch xây dựng đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo ngày 03 tháng 8 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  5.2. Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo ngày 20 tháng 11 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  5.3. Đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo số 1047/ĐX-TĐHTPHCM ngày 23 tháng 11 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  6. Xác nhận điều kiện thực tế của Trường.

  6.     Xem chi tiết >>1. Xác nhận điều kiện thực tế của Trường    Xem chi tiết >> ngày 22 tháng 11 năm 2021.    Xem chi tiết >>

  6.     Xem chi tiết >>2. Các minh chứng (Bản sao Quyết định tuyển dụng và hợp đồng lao động, chứng thực văn bằng).    Xem chi tiết >>

  7. Quyết định số 936/QĐ-TĐHTPHCM ngày 18 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị và công trình.    Xem chi tiết >>

  8. Hội đồng thẩm định CTĐT

  8.1. Quyết định số 365/QĐ-TĐHTPHCM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc thành lập Tổ soạn thảo - Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy, ngành Bất động sản.    Xem chi tiết >>

  8.2. Quyết định số 521/QĐ-TĐHTPHCM ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý đô thị và công trình.    Xem chi tiết >>

  8.3. Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý đô thị và công trình ngày ngày 01 tháng 11 năm 2021.    Xem chi tiết >>

  8.4. Phiếu nhận xét của thành viên hội đồng.

  8.5. Báo cáo giải trình về việc sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đô thị và công trình sau góp ý của Hội đồng thẩm định ngày 8 tháng 11  năm 2021    Xem chi tiết >>.

  9. Chương trình đào tạo.

  9.1. Chương trình đào tạo.    Xem chi tiết >>

  9.2. Đề cương chi tiết.    Xem chi tiết >>

  9.3. Bản mô tả.    Xem chi tiết >>