HỒ SƠ MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2023

HỒ SƠ MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2023
Ngày đăng: 07/11/2022 08:17:00:AM | 86
 Mục lục bài viết

  HỒ SƠ MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2023, bao gồm:

  1.Quyết định số 278/QĐ-TĐHTPHCM ngày 24 tháng 3 năm 2023 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.    Xem chi tiết >>

  2. Đề án mở ngành đào tạo:

  - Đề án mở ngành đào tạo số 295/ĐA-TĐHTPHCM ngày 24 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  Quyết định số 74/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc phân công đơn vị chủ trì xây dựng mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức chính quy, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học    Xem chi tiết >>.

  Quyết định số 76/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Ban biên soạn Đề án mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.    Xem chi tiết >>

  - Kế hoạch xây dựng đề án mở ngành đào tạo.    Xem chi tiết >>

  3. Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề án mở ngành đào tạo ngày 23 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  4. Nghị Quyết số 05/NQ-HĐTTPHCM ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc chấp nhận chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học.    Xem chi tiết >>

  5. Đề xuất chủ trương mở ngành.

  - Kế hoạch đề xuất chủ trương mở ngành.    Xem chi tiết >>

  - Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề xuất mở ngành đào tạo ngày 12 tháng 10 năm 2022    Xem chi tiết >>

  - Đề xuất chủ trương mở chương trình đào tạo số 826/ĐX-TĐHTPHCM ngày 16 tháng 9 năm 2022.    Xem chi tiết >>

  6. Xác nhận điều kiện thực tế của Trường.

  Xác nhận điều kiện thực tế của Trường (Phụ lục 3) ngày 22 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  - Quyết định số 261/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 3 năm 2023 thành lập Hội đồng kiểm tra thực tế điều kiện mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy.    Xem chi tiết >>

  - Biên bản họp Hội đồng kiểm tra thực tế điều kiện mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy ngày ngày 21 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  - Bản sao các Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, Bản sao chứng thực văn bằng.    Xem chi tiết >>

  7. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo

  - Quyết định số 273/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học    Xem chi tiết >>.

  8. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

  - Quyết định số 118/QĐ-TĐHTPHCM ngày 10 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ vật liệu.    Xem chi tiết >>

  - Biên bản họp hội đồng thẩm định.    Xem chi tiết >>

  - Phiếu nhận xét.    Xem chi tiết >>

  - Báo cáo giải trình của Trường.    Xem chi tiết >>

  7. Chương trình đào tạo:

  Quyết định số 78/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.    Xem chi tiết >>

  - Chương trình đào tạo.    Xem chi tiết >>

  - Bản mô tả.    Xem chi tiết >>

  - Đề cương chi tiết.    Xem chi tiết >>