HỒ SƠ MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU NĂM 2023

HỒ SƠ MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU NĂM 2023
Ngày đăng: 26/06/2023 11:05:00:AM | 147
 Mục lục bài viết

  HỒ SƠ MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU NĂM 2023, bao gồm:

  1. Quyết định số 277/QĐ-TĐHTPHCM ngày 24 tháng 3 năm 2023 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy ngành Công nghệ vật liệu.    Xem chi tiết >>

  2. Đề án mở ngành đào tạo

  - Đề án mở ngành đào tạo số 294/ĐA-TĐHTPHCM ngày 24 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  Quyết định số 75/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc phân công đơn vị chủ trì xây dựng mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức chính quy, ngành Công nghệ vật liệu.    Xem chi tiết >>

  Quyết định số 77/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Ban biên soạn Đề án mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy, ngành Công nghệ vật liệu.    Xem chi tiết >>

  - Kế hoạch xây dựng đề án mở ngành đào tạo.    Xem chi tiết >>

  3. Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề án mở ngành đào tạo ngày 23 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  4. Nghị Quyết số 05/NQ-HĐTTPHCM ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc chấp nhận chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học.    Xem chi tiết >>

  5. Đề xuất mở ngành.

  - Kế hoạch đề xuất mở ngành.    Xem chi tiết >>

  - Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo ngày 16 tháng 12 năm 2022.    Xem chi tiết >>

  - Đề xuất chủ trương mở chương trình đào tạo số 825/ĐX-TĐHTPHCM ngày 16 tháng 9 năm 2022.    Xem chi tiết >>

  6. Xác nhận điều kiện thực tế của Trường​

  - Xác nhận điều kiện thực tế của Trường (Phụ lục 3).    Xem chi tiết >>

  - Quyết định số 261/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra thực tế điều kiện mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy.    Xem chi tiết >>

  - Biên bản họp Hội đồng kiểm tra thực tế điều kiện mở ngành đào tạo trình độ Đại học, hình thức Chính quy ngày ngày 21 tháng 3 năm 2023.    Xem chi tiết >>

  - Bản sao các Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, Bản sao chứng thực văn bằng.    Xem chi tiết >>

  7. Quyết định 274/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Công nghệ vật liệu.    Xem chi tiết >>

  8. Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo:

  Quyết định số 119/QĐ-TĐHTPHCM ngày 10 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ vật liệu.    Xem chi tiết >>

  Biên bản họp thẩm định CTĐT.    Xem chi tiết >>

  - Phiếu nhận xét của thành viên hội đồng thẩm định CTĐT.    Xem chi tiết >>

  - Báo cáo giải trình.    Xem chi tiết >>

  9. Chương trình đào tạo:

  - Quyết định số 79/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 2 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo, trình độ Đại học, hình thức chính quy, ngànhCông nghệ vật liệu    Xem chi tiết >>.

  - Chương trình đào tạo.    Xem chi tiết >>

  - Bản mô tả.    Xem chi tiết >>

  - Đề cương chi tiết.    Xem chi tiết >>