HỒ SƠ MỞ NGÀNH - NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2022

HỒ SƠ MỞ NGÀNH - NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2022
Ngày đăng: 16/05/2022 08:13:00:AM | 112
 Mục lục bài viết

  HỒ SƠ MỞ NGÀNH - NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2022, bao gồm:

  1. Quyết định số 1161/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học    Xem chi tiết >>.

  2. Đề án mở ngành:

  2.1. Đề án mở ngành đào tạo số 1190/ĐA-TĐHTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2021    Xem chi tiết >>.

  2.2. Quyết định số 1231/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc phân công đơn vị xây dựng đề án mở ngành đào tạo.    Xem chi tiết >>

  2.3. Quyết định số 184/QĐ-TĐHTPHCM ngày 12 tháng 03 năm 2021 ban hành ban biên soạn đề án mở ngành đào tạo.    Xem chi tiết >>

  2.4. Kế hoạch xây dựng đề án mở ngành đào tạo ngày 01 tháng 3 năm 2021    Xem chi tiết >>.

  3. Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề án mở ngành đào tạo ngày 19 tháng 11 năm 2021    Xem chi tiết >>

  4. Nghị Quyết của Hội đồng Trường số 18/NQ-HĐTTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  5. Đề xuất mở ngành

  5.1. Kế hoạch xây dựng đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo ngày 31 tháng 7 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  5.2. Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo thẩm định đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo ngày 23 tháng 10 năm 2020.    Xem chi tiết >>

  5.3. Đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo số 943/ĐX-TĐHTPHCM ngày 27 tháng 10 năm 2020    Xem chi tiết >>

  6. Xác nhận điều kiện thực tế của Trường

  6.1. Xác nhận điều kiện thực tế của nhà trường ngày 22 tháng 12 năm 2021.    Xem chi tiết >>

  6.2. Minh chứng kèm theo (bản sao các Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động, chứng thực văn bằng)    Xem chi tiết >>

  7. Quyết định số 1111/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Bất động sản.    Xem chi tiết >>

  8. Chương trình đào tạo.

  8.1. Quyết định số 1232/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc thành lập Tổ soạn thảo - Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy, ngành Bất động sản.    Xem chi tiết >>

  8.2. Chương trình đào tạo.    Xem chi tiết >>

  8.3. Đề cương chi tiết.    Xem chi tiết >>

  9. Hội đồng thẩm định CTĐT

  9.1. Quyết định số 861/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 11 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Đại học ngành Bất động sản.    Xem chi tiết >>

  9.2. Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ Đại học ngành Bất động sản ngày 14 tháng 12 năm 2021.    Xem chi tiết >>

  9.3. Báo cáo giải trình về việc sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành Bất động sản sau góp ý của Hội đồng thẩm định ngày 28 tháng 12 tháng 2021    Xem chi tiết >>