Dự Án ERASMUS+ SEA-ASIA

Dự Án ERASMUS+ SEA-ASIA
Ngày đăng: 25/01/2024 08:27:49:AM | 41
 Mục lục bài viết

  Chương trình hợp tác quốc tế thuộc Dự Án ERASMUS+ SEA-ASIA

  TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÍNH KÈM

  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ PHIÊN BẢN 2023

  Tải file dạng PDF   

  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ XÂY DỰNG TIỂU DỰ ÁN TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ PHIÊN BẢN 2023

  Tải file dạng PDF   

  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KINH TẾ TUẦN HOÀN ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ PHIÊN BẢN 2023

  Tải file dạng PDF   

  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 3 TÍN CHỈ TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ PHIÊN BẢN 2023

  Tải file dạng PDF   

  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 2 TÍN CHỈ TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ PHIÊN BẢN 2023

  Tải file dạng PDF   

  HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN SEA-ASIA NGÀY 08 VÀ 09/11/2022 TỔ CHỨC TẠI HUẾ

  Tải file dạng PDF   

  LỄ KÝ KẾT MOU GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAJEE MOHAMMAD DANESH SCIENCE AND TECHNOLOGY VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

  Tải file dạng PDF   

  CÁC CHUYÊN ĐỀ TRÌNH BÀY TRONG HỘI THẢO ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  Tải file dạng PDF 

  KHAI MẠC HỘI THẢO ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  Tải file dạng PDF 

  THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÀO TẠO DỰ ÁN ERASMUS+ SEA-ASIA

  Tải file dạng PDF 

  WP3 - DEVELOPMENT OF A REGIONAL PROFESSIONAL ACADEMIC NETWORK

  Tải file dạng PDF 

  GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES UNDER "ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION"

  Tải file dạng PDF 

  PROGRAMME EPPKA2 - COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES

  Tải file dạng PDF