Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự
Ngày đăng: 29/01/2024 21:05:28:PM | 48
 Mục lục bài viết

  *SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

                     Chi bộ   ---------  Trưởng Khoa  --------   Công đoàn Khoa

                                                                         l

    Phó Trưởng Khoa phụ trách NCKH, TSC    ------------   Phó Trưởng Khoa phụ trách CS2

                                                                         | 

                                Trưởng Bộ môn Mác Lênin   -----------  Trưởng Bộ môn Pháp luật

                           

                                Trưởng Bộ môn Tư tưởng HCM - Đường lối cách mạng của ĐCSVN

                                                                            

  *CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Tổ chức Đảng và đoàn thể

  Chi bộ Khoa Luật và LLCT

  Công đoàn Khoa Luật và LLCT

  2.Chính quyền

  Trưởng Khoa

  Phó Trưởng Khoa phụ trách NCKH, TSC

  Phó trưởng Khoa phụ trách CS2

  Trưởng Bộ môn Mác Lênin

  Trưởng Bộ môn Tư tưởng HCM - Đường lối cách mạng của ĐCSVN

  Trưởng Bộ môn Pháp luật

  Các giảng viên, 01 Giáo vụ Khoa