Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng: 21/04/2015 00:00:00:AM | 71
 Mục lục bài viết

  Kể từ khi thành lập tháng 8 năm 2008, Khoa Kinh Tế Tài nguyên và Môi trường đã không ngừng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và quy mô đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và Kinh tế tài nguyên và Môi trường.

  1. Đào tạo:

  - Đào tạo chính qui và không chính qui trình độ Đại học các chuyên ngành kinh tế Tài nguyên thiên nhiên và QTKD: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh Bất động sản, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

  - Đào tạo chính qui trình độ Cao đẳng các chuyên ngành QTKD: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh Bất động sản, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

  2. Nghiên cứu và tư vấn về các lĩnh vực:

  - Phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước.

       - Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

       - Kinh tế Môi trường.

  3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.