Thông báo về việc nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 05, 06, 07

Thông báo về việc nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 05, 06, 07
Ngày đăng: 31/01/2024 21:38:00:PM | 96
 Mục lục bài viết

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

   

  Số: 08/TB-TNN

  Tp. HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2022

  THÔNG BÁO

  Về việc nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 05, 06, 07

  ngành Kỹ thuật tài nguyên nước và Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

         Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

        Căn cứ theo Quyết định số 269/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc giao đề tài Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 5 (lần 5), Khóa 06 (lần 3), Khóa 07 (lần 1) – Đợt 2 năm học 2021-2022 Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước;

        Căn cứ theo Quyết định số 280/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc giao đề tài Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy Khóa 07 (lần 1) – Đợt 2 năm học 2021-2022 Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước;

        Khoa Tài nguyên nước thông báo thời gian nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp Đợt 2 năm học 2021 – 2022 như sau:

       1. Nộp đồ án/khóa luận tốt nghiệp

       - Thời gian: Ngày 15/6/2022.

       - Hồ sơ bao gồm:

              + Đơn xin bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp;

              + Đồ án/khóa luận: 01 bản in và 01 bản PDF;

              + Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn;

              + Phiếu theo dõi tiến độ làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

       2. Thời gian chấm phản biện

       - Giảng viên phản biện: chấm Đồ án/Khóa luận và gửi “Bản nhận xét của giảng viên phản biện” cho khoa: từ ngày 20/6 - 26/6/2022;

        Sau ngày 26/6/2022, sinh viên nhận bản nhận xét phản biện từ khoa và chỉnh sửa lại đồ án/khóa luận (nếu được đồng ý cho bảo vệ).​

       3. Nộp đồ án/khóa luận tốt nghiệp (bản sau chỉnh sửa)

        - Thời gian: Ngày 28/6/2022.

        - Hồ sơ bao gồm:

              + Đồ án/khóa luận: 01 bản in và 01 bản PDF;

              + Bản Giải trình chỉnh sửa;

       4. Thời gian bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp: Bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp từ ngày 04/7- 06/7/2022.

   

   

                                                                                                      KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                   Nguyễn Thị Phương Thảo