Thông báo về việc nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 07

Thông báo về việc nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 07
Ngày đăng: 09/04/2021 00:00:00:AM | 63
 Mục lục bài viết

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

   

  Số: 06/TB-TNN

  Tp. HCM, ngày 03 tháng 9 năm 2021

   

  THÔNG BÁO

  Về việc nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 07

  Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

  Khoa Tài nguyên nước thông báo thời gian nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 07 năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

  - Thời gian: Ngày 15/9/2021.

  - Hình thức nộp: Trưởng nhóm tập hợp gửi file báo cáo cho giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họvàtên_lớp trên file).

  2. Thời gian chấm báo cáo

  - Giảng viên hướng dẫn: Chấm báo cáo và gửi lại cho khoa: từ ngày 16/9 - 23/9/2021;

  - Giảng viên phản biện: Chấm báo cáo và gửi lại cho khoa: từ ngày 24/9 - 30/9/2021.

  3. Công bố điểm

  Sau 10 ngày, kể từ ngày giảng viên phản biện chấm xong báo cáo, khoa sẽ công bố điểm Thực tập tốt nghiệp trên website của khoa.

   

   

                                                                                                                  KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                    

                                                                                                             Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật