SINH VIÊN THAM QUAN THỰC TẾ TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO TÀNG LLVT MIỀN ĐÔNG NAM BỘ