HÌNH ẢNH SINH VIÊN LỚP 06ĐH_CNTT1+2 THAM QUAN HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM HKII (2017-2018) TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH