HÌNH ẢNH SINH VIÊN LỚP 05ĐH_QTKD1 + 2 THAM QUAN HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM HKII (2017-2018) TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH