Quyết định số 808/QĐ-TĐHTPHCM ngày 15 tháng 10 năm 2020 ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ