Quyết định số 1013/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23 tháng 11 năm 2020 ban hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ