Quyết định 740/QĐ-TĐHTPHCM ngày 08 tháng 8 năm 2017 ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ