Quyết định số 1060/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học phương thức đào tạo theo niên chế

Quyết định số 1060/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học phương thức đào tạo theo niên chế
Ngày đăng: 08/11/2022 08:45:00:AM | 120
 Mục lục bài viết

    Quyết định số 1060/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học phương thức đào tạo theo niên chế

    Click vào đây để xem toàn văn quyết định