Quyết định số 1059/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy