Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 69
 Mục lục bài viết

    * Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số kháng sinh và chất gây rối loạn nội tiết tại hạ lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai và đề xuất giải pháp giám sát, kiểm soát ô nhiễm", 2012-2013, Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn

    * Đề tài nghiên cứu cơ bản “Chu trình sinh địa hóa của các chất ô nhiễm kháng sinh do hoạt động nuôi trồng thủy sản tại vùng đất ngập nước ven biển: Nghiên cứu điển hình tại Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)” Mã số 105.99-2011.06-, 2012-2014, Chủ trì TS. Hoàng Thị Thanh Thủy