Khảo sát các bên liên quan khi xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo

Khảo sát các bên liên quan khi xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo
Ngày đăng: 30/10/2023 08:54:03:AM | 33
 Mục lục bài viết
    • Link khảo sát giảng viên/nhà khoa học khi xây dựng, điều chỉnh CTĐThttps://bom.to/9SMvNpUr
    • Biểu mẫu khảo sát đơn vị/tổ chức khi xây dựng, điều chỉnh CTĐTPhiếu khảo sát
    • Biên bản thảo luận góp ý của các bên liên quan về rà soát/điều chỉnh chương trình đào tạoBiên bản thảo luận