Quyết định ban hành biểu mẫu khảo sát khi xây dựng CĐR, khung CTĐT trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành biểu mẫu khảo sát khi xây dựng CĐR, khung CTĐT trình độ Thạc sĩ
Ngày đăng: 30/10/2023 09:00:48:AM | 40
 Mục lục bài viết

  Quyết định ban hành: Tải tại đây

  BIỂU MẪU KHẢO SÁT KHI XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA:

  Khảo sát doanh nghiệp/nhà tuyển dụng: Tải tại đây

  Khảo sát cựu học viên: Tải tại đây

  Khảo sát học viên: Tải tại đây

  Khảo sát giảng viên, nhà khoa học: Tải tại đây

  Mẫu báo cáo khảo sát CĐR (tham khảo): Tải tại đây

  BIỂU MẪU KHẢO SÁT KHI XÂY DỰNG KHUNG CTĐT:

  Khảo sát GV, nhà khoa học – Định hướng nghiên cứu: Tải tại đây

  Khảo sát GV, nhà khoa học – Định hướng ứng dụng: Tải tại đây

  Khảo sát nhà tuyển dụng, doanh nghiệp: Tải tại đây

  Khảo sát học viên, cựu học viên: Tải tại đây

  Mẫu báo cáo khảo sát CTĐT (tham khảo): Tải tại đây