Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2023