Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính