Đội ngũ giảng viên tham gia nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy