Đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo ngành quản lý tài nguyên khoáng sản

Đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo ngành quản lý tài nguyên khoáng sản
Ngày đăng: 23/01/2024 03:26:22:AM | 124
 Mục lục bài viết

   

  STT

  Mã HP

  Học phần

  1

  121114010

  Triết học Mác - Lênin

  2

  121114011

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  3

  121114012

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  4

  121114013

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  5

  121114014

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  6

  121114015

  Pháp luật đại cương

  7

  111314006

  Anh văn 1

  8

  111314002

  Anh văn 2

  9

  111114008

  Toán cao cấp 1

  10

  111114009

  Toán cao cấp 2

  11

  111114010

  Toán cao cấp 3

  12

  171114001

  Tin học đại cương

  13

  111214008

  Cơ - Nhiệt – Quang

  14

  111214003

  Thí nghiệm Vật lý đại cương

  15

  111214004

  Hóa học đại cương

  16

  111214005

  Thí nghiệm Hóa học đại cương

  17

  301114003

  Giáo dục thể chất

  18

  201214001

  Giáo dục quốc phòng – an ninh

  19

  19021032

  Anh văn chuyên ngành

  20

  190214031

  Kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp

  21

  160014069

  Trắc địa cơ sở

  22

  160014011

  Thực tập Trắc địa cơ sở

  23

  190114001

  Địa chất cơ sở

  24

  190114002

  Thực tập địa chất cơ sở 1

  25

  190114003

  Tinh thể - Khoáng vật

  26

  190111004

  Thực hành Tinh thể - Khoáng vật

  27

  190114005

  Thạch học

  28

  190114006

  Thực hành thạch học

  29

  111114011

  Xác suất thống kê

  30

  190114020

  Địa mạo, tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ

  31

  190114019

  Địa chất tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  32

  190114012

  Thực tập địa chất cơ sở 2

  33

  190214003

  Địa chất môi trường

  34

  190214010

  Địa hóa Môi trường

  35

  190214011

  Thí nghiệm Địa hóa Môi trường

  36

  190114025

  Phương pháp thăm dò khoáng sản

  37

  190114001

  Kinh tế tài nguyên khoáng sản

  38

  190214002

  Tin học ứng dụng trong quản lý tài nguyên khoáng sản

  39

  190214018

  Tai biến tự nhiên

  40

  140114017

  Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 và Kiểm toán môi trường

  41

  190114021

  Kỹ thuật khai thác khoáng sản

  42

  190114022

  Thực tập kỹ thuật khai thác khoáng sản

  43

  190114023

  Kỹ thuật chế biến khoáng sản

  44

  140414035

  Cơ sở lý luận phát triển bền vững

  45

  190214030

  Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản

  46

  190114024

  Địa chất biển

  47

  140114013

  Chính sách và Luật tài nguyên và môi trường

  48

  190214045

  Tài nguyên cảnh quan địa chất

  49

  190114084

  Cơ sở quản lý tài nguyên khoáng sản

  50

  190114085

  Phương pháp đánh giá tác động môi trường hoạt động khoáng sản

  51

  190114086

  Quan trắc môi trường khu vực hoạt động khoáng sản

  52

  190114087

  Cải tạo & Phục hồi môi trường mặt bằng khai thác

  53

  190114088

  An toàn lao động trong khai thác khoáng sản

  54

  190114089

  Quy hoạch tài nguyên khoáng sản

  55

  190114090

  Quản lý rủi ro hoạt động khoáng sản

  56

  190114091

  GIS và Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên khoáng sản

  57

  190114092

  Thực tập chuyên ngành

  58

  140114015

  Quản lý môi trường

  59

  131314401

  Cơ sở khoa học Biến đổi khí hậu

  60

  190214007

  Kỹ thuật tài nguyên đất

  61

  140214001

  Kỹ thuật môi trường

  62

  140114113

  Môi trường và bảo vệ môi trường

  63

  190114101

  Thực tập tốt nghiệp

  64

  190114102

  Đồ án tốt nghiệp