Chương trình đào tạo trình độ Đại học chính quy (Cử nhân) Ngành Quản lý Tài nguyên Khoáng sản