Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 01 năm 2023