CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Ngày đăng: 29/11/2023 00:00:00:AM | 254
 Mục lục bài viết

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

  Đề cương chi tiết ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2018    Xem chi tiết >>

  Đề cương chi tiết ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2020    Xem chi tiết >>

  Đề cương chi tiết ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2022     Xem chi tiết >>

  Đề cương chi tiết ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2024     Xem chi tiết >>

  BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

  Bản mô tả ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2018    Xem chi tiết >>

  Bản mô tả ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2020    Xem chi tiết >>

  Bản mô tả ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2022    Xem chi tiết >>

  Bản mô tả ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2024    Xem chi tiết >>

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2018    Xem chi tiết >>

  Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2018    Xem chi tiết >>

  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2020    Xem chi tiết >>

  Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2020    Xem chi tiết >>

  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2022    Xem chi tiết >>

  Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2022    Xem chi tiết >>

  Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2024    Xem chi tiết >>

  Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2024    Xem chi tiết >>