Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo

Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo
Ngày đăng: 25/01/2024 00:23:00:AM | 13
 Mục lục bài viết

  HỆ THỐNG BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

  NỘI DUNG ĐÍNH KÈM
  Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Phiên bản 2013: Tải file dạng PDF    
  Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Phiên bản 2015: Tải file dạng PDF    
  Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Phiên bản 2016: Tải file dạng PDF    
  Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Phiên bản 2019: Tải file dạng PDF    
  Báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Phiên bản 2022: Tải file dạng PDF