Báo Cáo Tự Đánh Giá

Báo Cáo Tự Đánh Giá
Ngày đăng: 25/01/2024 02:59:00:AM | 57
 Mục lục bài viết

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

  NỘI DUNG

  ĐÍNH KÈM

  TÓM TẮT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

  Tải file dạng PDF   

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC NĂM 2021

  Tải file dạng PDF   

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

  Tải file dạng PDF   

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

  Tải file dạng PDF