BỘ MÔN GIÁM SÁT ĐẤT ĐAI

BỘ MÔN GIÁM SÁT ĐẤT ĐAI
Ngày đăng: 07/04/2020 09:11:00:AM | 16
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU BỘ MÔN

  Đội ngũ cán bộ

  1. TS. Nguyễn Huy Anh

  Chức vụ: Trưởng bộ môn

  Email: anhnh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường

  Nơi đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Học phần giảng dạy: Đánh giá đất đai, GIS căn bản cho QLĐĐ, GIS ứng dụng, Ứng dụng viễn thám trong giám sát đất đai, Ứng dụng UAV trong giám sát đất đai, Suy thoái tài nguyên đất, Giám sát đất đai, Quan trắc môi trường đất, Phương pháp NCKH QLĐĐ.

  Sách, giáo trình, công trình: Đã xuất bản 02 sách tham khảo, chủ nhiệm 20 đề tài và dự án các cấp, tham gia 30 đề tài các cấp. Đã đăng tải trên 150 bài báo khoa học tại các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

  2. TS. Bùi Thị Thu Hà

  Chức vụ:  Giảng viên

  Email: hathubuithi@gmail.com

  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 

  Nơi đào tạo: Liên bang Nga

  Học phần giảng dạy: Phương pháp NCKH trong QLĐĐ, Công nghệ vi sinh và ứng dụng, Kỹ thuật vi sinh, Cơ sở vi sinh học, Sinh thái học nông nghiệp, Thiết kế mô hình nông nghiệp hữu cơ.

  Sách, giáo trình, công trình: Đã tham gia 8 đề tài các cấp, đã đăng tải trên 20 bài báo khoa học tại các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

  3. ThS. NCS. Trương Công Phú

  Chức vụ:  Giảng viên

  Email: tcphu@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Quản lý Đất đai

  Nơi đào tào: Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Đánh giá đất đai, Giám sát tài nguyên đất

  Sách, giáo trình, công trình: Đã đăng tải trên 20 bài báo khoa học tại các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

  4. ThS. Ngô Thị Hiệp

  Chức vụ:  Giảng viên

  Email: nthiep@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Quản lý Đất đai

  Nơi đào tạo: Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Đánh giá đất đai, Suy thoái tài nguyên đất

  Sách, giáo trình, công trình: Đã đăng tải trên 10 bài báo khoa học tại các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.

  5. TS. Nguyễn Thanh Hùng

  Chức vụ:  Giảng viên

  Email: nthung@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Quản lý Đất đai, Khoa học trái đất

  Nơi đào tạo: Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh, Liên bang Nga

  Học phần giảng dạy: Sinh thái học nông nghiệp, Hệ thống nông nghiệp bền vững, Phân vùng thiết kê nông nghiệp hữu cơ, Giám sát đất đai...

  Sách, giáo trình, công trình: Đã đăng tải trên 20 bài báo khoa học tại các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.